Regulamin konkursu "Salon z kominkiem"

redakcja.regiodom
Regulamin konkursu "Salon z kominkiem"Regulamin konkursu "Salon z kominkiem"
Regulamin konkursu "Salon z kominkiem"Regulamin konkursu "Salon z kominkiem"
Zapoznaj się z regulaminem konkursu "Salon z kominkiem".

REGULAMIN KONKURSU
„Salon z kominkiem" (dalej jako „Konkurs") 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Media Regionalne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 52204, o kapitale zakładowym 47 813 500,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 897-10-10-229 (zwana dalej „Organizatorem").
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
3. Konkurs trwa od dnia 26 stycznia 2015 do 11 lutego 2015 roku.
4. Konkurs jest realizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy „Polskapresse" oraz osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§ 2
KOMISJA

Nadzór nad przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Wewnętrzna Komisja Konkursowa
(zwana dalej: „Komisją") powołana przez Organizatora, w skład, której wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne spełniające łącznie wszystkie poniższe wymagania:
a) będące osobami pełnoletnimi,
b) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wysłać na adres [email protected] pocztą elektroniczną zgłoszenie konkursowe wpisując w temacie wiadomości „Salon z kominkiem". Zgłoszenie powinno zawierać:
a) zdjęcie kominka zaaranżowanego do wnętrza,
b) adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu zgłaszającego Uczestnika.
3. Zgłoszenia konkursowe należy przysłać najpóźniej do godz. 23:59 w dniu 09.02.2015 r. (znaczenie ma data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
4. Uczestnik może przysłać dowolną liczbę zdjęć. Każde zdjęcie należy przesłać jako osobne zgłoszenie.
5. Fotografia kominka powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, jak również spełniać następujące warunki:
a) treść fotografii i opisu powinna być zgodna z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie może zawierać informacji obraźliwych,
b) treść fotografii i opisu nie może naruszać praw autorskich lub innych podobnych praw, w tym prawa do ochrony wizerunku, a także dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej,
c) treść fotografii i opisu nie może zawierać informacji o charakterze reklamowym dotyczących innych podmiotów niż Organizator.
6. Przystąpienie do udziału w Konkursie, jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z § 6 Regulaminu.
7. Uczestnik w momencie przekazania Organizatorowi zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z treści zgłoszenia konkursowego odnośnie zgłoszenia konkursowego jako całości, jak i wszystkich utworów, które Uczestnik zawarł w zgłoszeniu konkursowym, w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez, bez ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach, na wszystkich znanych w chwili przekazania Zadania Konkursowego polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszenia konkursowego lub jego poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy zgłoszenia konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których zgłoszenie konkursowe lub jego elementy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania zgłoszenia konkursowego lub jego poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie zgłoszeń konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie zgłoszeń konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości zgłoszenia konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

§ 4
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Komisja konkursowa dopuszcza do Konkursu zgłoszenia konkursowe spełniające zasady niniejszego Regulaminu. Komisja konkursowa wyklucza z Konkursu zgłoszenia konkursowe w przypadku, jeżeli nie są one zgodne z Regulaminem.
2. Komisja konkursowa po zweryfikowaniu nadesłanych zgłoszeń konkursowych, wybierze jej zdaniem zgłoszenie zawierające zdjęcie najciekawszego kominka oraz wyróżni dwa zgłoszenia zawierające ciekawe zdjęcia kominków
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11.02.2015 r. na stronie internetowej regiodom.pl.
4. Nagrodami w Konkursie są:
- dla zwycięzcy Konkursu – smartfon Apple iPhone 6
5. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (rzeczowego lub pieniężnego). Wybór cech nagród, takich jak kolor, wyposażenie, szczegółowe dane techniczne należy do Organizatora, chyba że Organizator wyraźnie zwróci się z propozycją takiego wyboru do danego Uczestnika.

§ 5
ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród na adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego podany w zgłoszeniu, w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Nagrody zostaną laureatom przekazane osobiście w siedzibie organizatora lub przesłane pocztą na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu konkursowym.
3. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.; przy czym, jeżeli w związku z wartością nagrody po stronie lub nagrodzonego Uczestnika powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć nagrodzony Uczestnik przed wydaniem nagrody wpłacając odpowiednią kwotę na rachunek bankowy Organizatora podany odrębnie Uczestnikowi. Nagroda zostanie wydane dopiero po wpływie odpowiedniej kwoty na rachunek Organizatora. W przypadku braku wpłaty kwoty na rachunek Organizatora w terminie 14 dni od daty powiadomienia Uczestnika o przyznaniu mu nagrody, prawo do nagrody przepada.
4. W przypadku braku odbioru nagrody wręczanej osobiście w terminie 21 dni od daty poinformowania Uczestnika o przyznaniu nagrody lub w przypadku braku odbioru przesyłki pocztowej, w przypadku wysłania nagrody pocztą z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika, prawo do nagrody przepada.
5. Zwycięzca Konkursu może przenieść prawa do odbioru przyznanej mu nagrody na osoby trzecie wyłącznie za wyraźną zgodą Organizatora.

§ 6
DANE OSOBOWE

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić udział w Konkursie.
2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 52204 z kapitałem zakładowym w wysokości 47 813 500,00 PLN, NIP 897-10-10-229 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Media Regionalne Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Media Regionalne Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Media Regionalne Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Media Regionalne Sp. z o.o. na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Media Regionalne Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Media Regionalne Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Media Regionalne Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Media Regionalne Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Media Regionalne Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

§ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pytania lub uwagi dotyczące Konkursów należy kierować do Organizatora na adres mailowy: [email protected].
2. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.regiodom.pl.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej podanej w ust. 2.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Zobacz: Konkurs „Salon z kominkiem"


Sprawdź listę zwycięzców!  LISTA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU Salon z kominkiem"

od 12 lat
Wideo

Jak złodzieje oznaczają domy, które chcą okraść?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na regiodom.pl RegioDom