Nowelizacja Prawa budowlanego: jakie istotne zmiany wprowadzi

Nowelizacja Prawa budowlanego i kilku innych ustaw wprowadza istotne zmiany – przede wszystkim spowoduje skrócenie procesu inwestycyjnego poprzez zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę domu i dostarczenia oświadczenia od dostawców mediów.

Przegłosowana przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 roku i podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy wprowadza w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) – wiele istotnych zmian.

Z punktu widzenia inwestorów indywidualnych najważniejsze zmiany to te, które w zamyśle pomysłodawców nowelizacji mają doprowadzić do skrócenia procesu inwestycyjnego poprzez redukcję czasu budowy.

Obowiązujący do tej pory wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, który znacznie wydłużał sam proces, zostaje zniesiony. Regulacja ta nie obejmuje jednak wszystkich budynków. Jak wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu grunttozysk.pl brak wymogu uzyskania pozwolenia na budowę obejmuje tylko takie budowle, których zasięg oddziaływania zamyka się w obrębie działki objętej inwestycją, innymi słowy takiej budowli, która nie ma namacalnego wpływu na działki sąsiednie.
Wśród obiektów, które mogą zostać wzniesione bez uzyskania pozwolenia na budowę są:

  • budynki wolnostojące parterowe,
  • budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni do 35 metrów kwadratowych (z zastrzeżeniem, że liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki),
  • parterowe budynki handlowe lub usługowe o powierzchni do 35 mkw. (liczba takich obiektów z kolei nie może być większa niż 1 na 1000 mkw).

Natomiast w przypadku obiektów, które zostaną przekazane do użytkowania na podstawie zgłoszenia, czas oczekiwania na tzw. milczącą zgodę na użytkowanie zostanie zredukowany z 21 do 14 dni. Nowelizacja znosi także obowiązkowe zgłaszanie o zamierzeniu rozpoczęcia robót budowlanych. Obowiązujące do tej pory przepisy obligowały do zawiadamiania o takim zamiarze na 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.
Ponadto za obiekty, które można użytkować na postawie zawiadomienia o zakończeniu budowy w zmienionych przepisach 
uznano także: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do 5 stanowisk włącznie oraz niektóre spośród obiektów magazynowych (m.in. chłodnie, hangary, wiaty) czy budynków kolejowych (takich jak nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice).

Nowelizacja prawa stara się też zapobiegać mnożeniu wielu podobnych spraw sądowych, które wynikają z niejednoznacznych i rozbieżnych przesłanek znajdujących się w Prawie budowlanym.

Dla przykładu: nowelizacja prostuje sytuację prawną kłopotliwych altan ogrodowych, którym groziła rozbiórka ze względu na brak definicji tej budowy w prawie (co były częstym przyczynkiem do sporu z fiskusem i wielokrotnie prowadziło na wokandy). Zaktualizowane przepisy wprowadzają definicję altany do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Co do zasady altany ogrodowe stanowić będą wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy, który usytuowany jest na terenie działki nie przekraczającej swoją powierzchnią 35 mkw., a którego wysokość nie przekracza 5 metrów (w przypadku dachu stromego) lub 4 metrów (gdy mamy do czynienia z dachem płaskim). Doprecyzowanie takie ma zapobiec mnożącym się w sądach administracyjnych sprawach dotyczących tej niepozornej budowli.

Kolejną istotną zmianą jest zniesienie przez znowelizowane Prawo budowlane obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń od dostawców mediów o zapewnieniu dostaw swoich usług, tj. energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Zniesiony zostaje także wymóg uzyskania oświadczenia zarządcy drogi o możliwości dostępu danej działki do drogi publicznej.

Autor: Saveinvest Sp. z o.o., www.grunttozysk.pl
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

No to hulaj dusza, czyli róbta co chceta. Ale będzie się działo.
mikuś, 23.06.2015, 21:39
szanowny Pan autor poda mi konkretny art. prawa budowlanego, który mówi a możliwości zgłoszenia budynku handlowego lub usługowego do 35 m kw
wwww, 24.06.2015, 19:29