Jak ośrodek pomocy społecznej może pomóc ubogim i zadłużonym lokatorom

Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji, które mają problemy z bieżącym regulowaniem opłat za mieszkanie, mogą liczyć na wsparcie ośrodka pomocy społecznej.
  • Mieszkanie

    Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o pomoc w ośrodku opieki społecznej. Przyznany im zasiłek celowy można przeznaczyć np. na czynsz.

    Marzena Bugała-Azarko

Lokatorzy są coraz bardziej zadłużeni. Z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor z 2015 roku wynikało, że wartość zaległych opłat czynszowych wynosi już ponad 101 mln zł ogółem i jest ponad sześciokrotnie większa niż rok wcześniej. Najnowsze dane wskazują, że to już 136 mln zł.

Na życiowym zakręcie

Kto ma trudności z płaceniem czynszu, może starać się o pomoc. Klienci ośrodków pomocy społecznej mają szansę na otrzymanie pomocy finansowej w tym zakresie. - Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, gdy te osoby nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – mówi Marian Gliniecki, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. - Celem pomocy społecznej nie jest jednak wyręczanie w zaspokajaniu wszelkich potrzeb życiowych, lecz jedynie wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w odpowiednich, godnych warunkach.

Dowiedz się też: Co to jest ulga mieszkaniowa i na jakich zasadach jest przyznawana

Zasiłek celowy pomoże zapłacić czynsz

Najubożsi mogą starać się np. o zasiłek celowy i przeznaczyć go na opłacenie, choćby częściowe, czynszu. Pomoc finansowa na spłatę zaległości czynszowych może być przedmiotem świadczenia w formie zasiłku celowego, bowiem stanowi tzw. niezbędną potrzebę bytową. - Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie zasiłku celowego na uregulowanie zaległości czynszowych, ośrodek pomocy społecznej bierze pod uwagę zarówno cele pomocy społecznej określone w przepisach, jak i możliwości finansowe w zakresie udzielenia pomocy – wyjaśnia Gliniecki. - Z tego względu niezbędna jest ocena, w jakiej kolejności należy realizować potrzeby, zgłaszane przez osoby ubiegające się o pomoc finansową.

Nie jest tak, że kto ma zadłużone mieszkanie albo też płaci za nie regularnie, lecz nie wystarcza mu nawet na skromne życie, ten od razu dostanie pieniądze z opieki. Najpierw musi wykazać przed pracownikami socjalnymi, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby we własnym zakresie poprawić swoją sytuację finansową. Należy udokumentować, że wnioskodawca i jego rodzina mają trudną sytuację. Oprócz wypełnienia wniosku, powinni udokumentować choćby wydatki na inne opłaty, na życie, na zakup lekarstw czy inne niespodziewane wydatki.

– Osoba lub rodzina, posiadająca zaległości w opłatach czynszowych lub zaległości za zużycie energii i gazu, w pierwszej kolejności powinna wykorzystać własne możliwości i uprawnienia oraz podjąć działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji materialnej poprzez wystąpienie z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozłożenie powstałego zadłużenia na raty – tłumaczy rzecznik MOPS. Każdy przypadek, a więc i każdy wniosek, jest rozpatrywany indywidualnie.

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

Można ponadto ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Jest to świadczenie, przyznawane osobom i rodzinom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. I tutaj znowu gmina sprawdzi, jakie dochody posiada wnioskodawca (osoba samotna lub rodzina, w tym drugim przypadku pod uwagę jest brany dochód w przeliczeniu na osobę). Następny wymóg stanowi posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokum. Może być to np. umowa najmu (lub podnajmu), akt własności, umowa użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu. Inne osoby, mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem, również mogą wnioskować o ten dodatek. To podobnie, jak osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekujące na przysługujący im lokal zamienny czy lokal socjalny. 

Przeczytaj też: Dodatek mieszkaniowy - kto może się o niego starać i jak

Należy też spełnić kryterium dotyczące metrażu. Chodzi o tzw. normatywną powierzchnię użytkową mieszkania albo domu. Jeśli osoba mieszka sama, może to być maksymalnie 45,5 m.kw., dla dwóch osób – 52 m.kw., dla trzech – 58,5 m.kw., czterech – 71,5 m.kw., dla pięciu – 84,5 metrów kwadratowych.

Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu albo innej osobie, która pobiera opłaty za zajmowany przez uprawnionego lokal mieszkalny, z wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego – te pieniądze są wypłacane bezpośrednio wnioskodawcy. Kto otrzymuje dodatek mieszkaniowy, może starać się o dodatek energetyczny, czyli dopłatę do rachunku za prąd. Musi natomiast mieszkać w lokalu, w którym pobierany jest prąd (miejsce dostarczania energii elektrycznej) i musi mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym o dostarczanie tej energii pod wskazany adres. 

Dowiedz się więcej: Dodatek energetyczny - jak go uzyskać

Autor: Katarzyna Piojda
1komentarzy