Egzekucja komornicza ma być szybsza i bardziej efektywna

W czwartek 8 września 2016 roku weszły w życie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego zwiększające kompetencje komorników sądowych.
  • Pismo komornicze

    Karolina Misztal

W wyniku nowelizacji przepisów możliwe jest zajęcie rachunku bankowego dłużnika drogą elektroniczną, a komornicy będą mogli komunikować się z organami administracyjnymi i podatkowymi za pośrednictwem systemu e-PUAP. Czas egzekucji ma być skrócony o 30 procent. Do tej pory od momentu przystąpienia do działania komornika do zakończenia sprawy upływało średnio 7 miesięcy.
Zmiany są korzystne nie tylko dla komorników, ale i dla dłużników Komornik będzie mógł zająć kwotę do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (około 1400 zł netto).

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego i komunikacja za pomocą e-PUAP

Zgodnie z nowymi przepisami zajęcie rachunku bankowego dłużnika będzie odbywać się drogą elektroniczną, a komornik i bank całą korespondencję będą prowadzić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System do zajęć wierzytelności na rachunkach bankowych prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. Nowe przepisy nakładają na banki obowiązku udzielenia informacji komornikowi o wszelkich operacjach dokonywanych na koncie dłużnika jak również o nadawcach, odbiorcach przelewów czy kontrahentach. Blokada środków na rachunku będzie odbywać się niezwłocznie po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym, co uniemożliwi wypłatę środków przez dłużników. Samo zajęcie będzie kosztować 0,5 zł, a cała korespondencja będzie bezpłatna, co oznacza niższe koszty dla wierzyciela i dłużnika, gdyż obecnie jeden list kosztuje 4,5 zł. Nowe regulacje przewidują, że zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmie także wierzytelności przyszłe, w ciągu roku od dnia zajęcia. Przepisy nie obejmują SKOK-ów.
Ponadto komunikacja komorników z ZUS czy urzędami skarbowymi od jutra ma odbywać się wyłącznie droga elektroniczną za pośrednictwem systemu e-PUAP.

Komornicze wyjawienie majątku

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie komorniczego wyjawienia majątku. Komornik będzie upoważniony do odebrania wykazu majątku od dłużnika. Wykaz majątku będzie składany przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej, o czym dłużnik zostanie uprzedzony. Jeśli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się u komornika, odmówi odpowiedzi na pytania lub nie złoży wykazu lub przyrzeczenia, wówczas komornik będzie mógł ukarać go grzywną lub wystąpić do sądu o przymusowe doprowadzenie dłużnika, a nawet o zastosowanie aresztu nieprzekraczającego miesiąca.
Od 8 września 2016 roku komornik nie może sprzedać ruchomości w trybie szybkim, a w razie skargi dłużnika na czynności komornicze, będzie musiał poczekać do jej rozstrzygnięcia. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż zajętych ruchomości nie będzie mogła nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Komornicy będą mieli także obowiązek ogłaszania licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku egzekucji nieruchomości. W praktyce oznacza to większą transparentność i możliwość dotarcia z informacją do większej grupy odbiorców.

 Polecamy przeczytaćKomornikowi najtrudniej pakować do worka zabawki 

– Dłużnik może uregulować należność w każdym momencie i powinien to zrobić po otrzymaniu wezwania, aby uniknąć wszczęcia egzekucji. Z chwilą kiedy wkracza komornik, musi liczyć się z konsekwencjami – celem egzekucji jest wyegzekwowanie świadczenia na rzecz wierzyciela, który dochodzi swojej własności – mówi Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Zmiany w skardze na czynności komornicze

Zgodnie z nowymi przepisami skarga na czynności komornicze będzie wnoszona przez dłużnika za pośrednictwem komornika, który dokonał danej czynności. Jeżeli komornik uzna skargę za zasadną w całości, będzie mógł ją uwzględnić, co zwolni go z obowiązku przekazania jej do sądu.

– Takie rozwiązanie umożliwi szybką ocenę sprawy, znacząco przyspieszy rozpoznawanie skarg, a także odciąży sądy. Wyeliminuje również przypadki wnoszenia skargi do niewłaściwego sądu i wprowadzi pewność co do prawomocności działań organu egzekucyjnego. Sprawy egzekucyjne wymagają niszowej wiedzy i doświadczenia, dlatego docelowo, aby możliwy był bardziej efektywny nadzór nad czynnościami komorników, potrzebne będzie wprowadzenie instytucji sędziego egzekucyjnego – mówi Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Aby postępowanie egzekucyjne nie było paraliżowane, zmienią się zasady wyłączenia komornika sądowego. Komornik, którego dotyczy wniosek o wyłączenie będzie mógł podejmować wszystkie czynności egzekucyjne z wyjątkiem wydania postanowienia o zakończeniu postępowania.

W Polsce jest 1500 komorników, którzy w 2015 roku przeprowadzili 8 mln egzekucji na kwotę 9 mld zł. Informacje o licytacjach ruchomości publikowane są na stronie licytacje.komornik.pl.

 Dowiedz sięJak pracuje komornik – pomaga czy szkodzi 

Autor: Szymon Szadkowski (AIP24)
0komentarzy