Dodatek mieszkaniowy – nie każdy może się o niego starać

Tysiące ludzi w całej Polsce ma problem z utrzymaniem mieszkania lub domu jednorodzinnego. Częściowo pomaga im w tym dodatek mieszkaniowy, ale nie każdy – nawet będąc w trudnej sytuacji materialnej – może liczyć na taką pomoc.
  • Dodatek mieszkaniowy to wsparcie dla najuboższych

    Gminy wypłacają dodatki mieszkaniowe tysiącom swoich mieszkańców.

    Magdalena Kmita-Kulesza

Zasady oraz tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180). Mówi ona o tym, że dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają trzy warunki, co istotne – spełniają je jednocześnie.

 

  • Po pierwsze – muszą posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (ale nie musi być to własność, a np. umowa najmu czy przydział).
  • Po drugie – średni miesięczny dochód brutto na osobę w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym to jest obecnie kwoty 1287,25 zł oraz 175% w gospodarstwie jednoosobowym to jest obecnie kwoty 1802,15 złotych.
  • Po trzecie – powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30%. Ile wynosi powierzchnia normatywna? Dla singla to 35 mkw., dla pary – 40 mkw., rodzina trzyosobowa to 45 mkw. Każda osoba zamieszkująca lokal więcej to kolejne 5 metrów kwadratowych powierzchni lokalu.

 

Zobacz: Jak wyglądają od środka mieszkania komunalne i TBS

Do dochodów członków rodziny nie wlicza się zasiłków z pomocy społecznej, becikowego, środków z programu 500+, a także zasiłków pielęgnacyjnych.

W jaki sposób wylicza się wysokość dodatku mieszkaniowego?

Naliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od powierzchni zajmowanego lokalu, wysokości ponoszonych wydatków oraz uzyskiwanych dochodów. Dodatek mieszkaniowy nie może być wyższy niż 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię użytkową lokalu. Z dofinansowania do czynszu mogą korzystać również gospodarstwa domowe, które nie zamieszkują w lokalu wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Istotną kwestią jest zamieszkiwanie w lokalu i posiadanie do niego tytułu prawnego. Dla części mieszkańców ważne jest to, że w przypadku ubiegania się po raz pierwszy o przyznanie dofinansowania do czynszu wnioskodawca może mieć zaległości czynszowe, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie obowiązywania dodatku należy na bieżąco regulować opłaty czynszowe.

Czy dodatek mieszkaniowy można stracić?

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku i wszelkie zmiany, które nastąpiły w okresie 6-ciu miesięcy od dnia jego przyznania nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku. Wnioskodawca, który utraci tytuł prawny do lokalu, bądź nie reguluje na bieżąco opłat powstałych w trakcie obowiązywania dofinansowania zostanie pozbawiony dodatku mieszkaniowego.

Przeczytaj: Kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulgi mieszkaniowej

Wnioski o dodatki mieszkaniowe składa się w jednostce odpowiedzialnej w danej gminie za pomoc społeczną (miejskie ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy rodzinie) lub w urzędach gmin. Samorządy w sporym stopniu dotują najuboższych mieszkańców, wspierając ich w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Na przykład w Bydgoszczy z dodatków mieszkaniowych korzysta ponad 10 tysięcy osób (z tego tylko 2,5 tysiąca mieszka w zasobach miejskich). 

Autor: Sławomir Bobbe
0komentarzy