Aktualne przepisy w polskim Prawie budowlanym

Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 roku, stanowi znaczne ułatwienie dla budujących. Dużo mniej formalności i krótszy czas oczekiwania na akceptację dokumentacji przed rozpoczęciem budowy domu to tylko niektóre zmiany.
  • Budowa domu jednorodzinnego

    Nowe zasady wprowadzone do polskiego Prawa budowlanego znacząco wpłyną na zwiększenie realizowanych w trybie zgłoszeniowym budów, co będzie stanowiło oszczędności finansowe oraz czasowe dla inwestorów.

    mk

Zmiany w Prawie budowlanym dotyczą głównie usprawnienia procesu budowlanego poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale tylko w stosunku do wybranych obiektów. Procedury ulegają uproszczeniu i usprawnieniu dzięki rezygnacji z przymusu dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostawy energii, ciepła, gazu, wody, o warunkach przyłączenia sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dostępu do publicznej drogi.

Warto przeczytać: Mieszkanie dla Młodych zmienia oblicze i dopuszcza mieszkania używane

Dotychczasowe prawo stanowiło, że nawet przy niewielkich inwestycjach każdy inwestor musiał zadbać o to, by nowy budynek miał dostarczone wszelkie media oraz aby został stworzony dojazd do posesji. Nowe zmiany znacznie skracają procedurę już na etapie projektowania obiektu.

Zmiany w zgłaszaniu budów

– Jedna z wprowadzonych zmian dotyczy zakresu procedury przekazywania dokumentacji do urzędu, dzięki której budowa lub przebudowa niektórych obiektów wymagać będzie zgłoszenia, a nie – jak dotychczas – pozwolenia na budowę. Nowelizacja ta dotyczy wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Nowe prawo dotyczy również wolnostojących budynków parterowych gospodarczych – w tym garaży czy altan – oraz rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratwoych, maksymalnie dwóch na każde 500 metrów metrów kwadratowych działki, gdzie powierzchnia przed nowelizacją wynosiła tylko 25 metrów kwadratowych. Nowym zasadom podlega również zgłaszanie wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych oraz kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych – mówi Aleksandra Gilewska z firmy Baumit.

Nowelizacja zakłada również możliwość budowy wiat o powierzchni aż do 50 mkw., których budowę wystarczy tylko zgłosić, przy czym liczba wiat nie może przekraczać dwóch na każde 1000 metrów kwadratowych działki. Dzięki zmianie zredukowane zostaną ponoszone koszty projektów budowlanych, ponieważ do zgłoszenia załącza się tylko szkice. Natomiast do zgłoszenia budów trzeba będzie dołączyć m.in. cztery egzemplarze projektu budowlanego z opiniami, pozwoleniami czy uzgodnieniami. Podobnej zmianie rezygnacji z obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia podlega budowa zjazdu z drogi publicznej. Nowe prawo budowlane zakłada konieczność jedynie jej zgłoszenia, do którego dołączona musi być zgoda od zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.

Zmiany w czasie oczekiwania na rozpoczęcie budowy

Urząd będzie miał 30 dni na sprzeciw lub decyzję, że w danym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Natomiast, gdyby w tym czasie urzędnicy nie zareagowali, oznaczać to będzie milczącą zgodę. Dzięki tym zmianom znacznie skróci się czas oczekiwania na rozpoczęcie prac budowlanych. Istotną, z punktu widzenia inwestora, zmianą jest wydłużenie czasu, w jakim może on rozpocząć zgłoszone roboty. Dotychczas były to 2 lata, teraz czas wydłużono do lat 3. Jeśli jednak w tym czasie nie rozpoczniemy budowy, konieczne będzie ponowne wystąpienie ze zgłoszeniem. Warto zaznaczyć, że czas ten liczy się od planowanej daty rozpoczęcia prac, która została wskazana w zgłoszeniu, a nie od daty samego złożenia dokumentu. Ponadto zlikwidowano obowiązek zgłaszania zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, który dotychczas stanowił, że inwestor musi to zrobić co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Oszczędność na każdym kroku

– Niższe opłaty legalizacyjne dla sprawców samowoli budowlanej to znaczne ułatwienie, które niesie ze sobą nowe prawo. Dotyczą one niewielkich obiektów, które stanowią element zagospodarowania działki. Przykładowo opłata za domek letniskowy lub garaż do 35 mkw. wyniesie 5 tysięcy złotych zamiast dotychczasowych 25 tysięcy złotych. W przypadku domu jednorodzinnego samowola budowlana nadal będzie podlegała opłacie 50 tysięcy złotych, jednak wprowadzono możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie jej na raty – dodaje Aleksandra Gilewska.

Przeczytaj poradnik: Jak zalegalizować samowolę budowlaną i ile to kosztuje 

Ochrona środowiska a nowe przepisy Prawa budowlanego

Zgodnie z nowym Prawem budowlanym, pomimo tego, że pozwolenie na budowę w wielu przypadkach nie będzie już wymagane, będzie obowiązek zgłaszania budów w sytuacji, gdy obiekty znajdować się będą na obszarze Natura 2000. Ze względu na aspekty związane z ochroną środowiska, zgłaszaniu podlegać będzie również budowa boisk, instalacji wodociągowych, cieplnych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych wewnątrz budynku. Z tych samych powodów ograniczono możliwość stawiania wiat. Bez uzyskania pozwolenia na budowę będą mogły one powstawać tylko na działkach, na których już znajduje się budynek lub przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Autor: redakcja.regiodom
Współpraca: Aleksandra Gilewska, Manager ds. marketingu z firmy Baumit
0komentarzy