Regulamin konkursu „Układanie płytek. Pokaż swoją aranżację"

Zapoznaj się z regulaminem konkursu „Układanie płytek. Pokaż swoją aranżację".
  • Konkurs „Układanie płytek. Pokaż swoją aranżację

    Pochwal się swoimi płytkami i daj sobie szansę na wygranie notebooka HP.

    Array

REGULAMIN KONKURSU
„Układanie płytek. Pokaż swoją aranżację" (dalej jako „Konkurs")

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł. (zwana dalej „Organizatorem").

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.

3. Konkurs trwa od dnia 18 marca 2015 do 01 kwietnia 2015 roku.

4. Konkurs jest realizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.

§ 2 KOMISJA

Nadzór nad przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Wewnętrzna Komisja Konkursowa (zwana dalej: „Komisją") powołana przez Organizatora, w skład, której wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne spełniające łącznie wszystkie poniższe wymagania:
a) będące osobami pełnoletnimi,
b) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy wysłać na adres redakcja@regiodom.pl pocztą elektroniczną zgłoszenie konkursowe wpisując w temacie wiadomości „Układanie płytek. Pokaż swoją aranżację". Zgłoszenie powinno zawierać:
a) własnoręcznie wykonane zdjęcie własnej aranżacji i ułożonych płytek,
b) adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu zgłaszającego Uczestnika.

3. Zgłoszenia konkursowe należy przysłać najpóźniej do godz. 23:59 w dniu 30.03.2015 r. (znaczenie ma data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

4. Uczestnik może przysłać wyłącznie jedno zgłoszenie zawierające jeden plik.

5. Fotografia pokazująca ułożenie płytek powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, jak również spełniać następujące warunki:
a) treść fotografii i opisu powinna być zgodna z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie może zawierać informacji obraźliwych,
b) treść fotografii i opisu, a także fakt jego udostępnienia do użytku zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, nie może naruszać prawa, w tym praw autorskich lub innych podobnych praw, w tym prawa do ochrony wizerunku, a także dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej,
c) treść fotografii i opisu nie może zawierać informacji o charakterze reklamowym lub promocyjnym, logotypów, nazw etc. dotyczących innych podmiotów niż Organizator,
d) uczestnik jest jedynym autorem fotografii i uprawnionym do danej pracy konkursowej.

6. Przystąpienie do udziału w Konkursie, jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z § 6 Regulaminu.

7. Uczestnik w momencie przekazania Organizatorowi zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z treści zgłoszenia konkursowego odnośnie zgłoszenia konkursowego jako całości, jak i wszystkich utworów, które Uczestnik zawarł w zgłoszeniu konkursowym, w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez, bez ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach, na wszystkich znanych w chwili przekazania zgłoszenia konkursowego polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zgłoszenia konkursowego lub jego poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy zgłoszenia konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których zgłoszenie konkursowe lub jego elementy utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania zgłoszenia konkursowego lub jego poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie zgłoszeń konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie zgłoszeń konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości zgłoszenia konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Komisja konkursowa dopuszcza do Konkursu zgłoszenia konkursowe spełniające zasady niniejszego Regulaminu. Komisja konkursowa wyklucza z Konkursu zgłoszenia konkursowe w przypadku, jeżeli nie są one zgodne z Regulaminem.

2. Komisja konkursowa po zweryfikowaniu nadesłanych zgłoszeń konkursowych, wybierze jedno zgłoszenie zawierające zdaniem Komisji zdjęcie najbardziej kreatywnego Uczestnika (pierwsze miejsce w Konkursie) oraz wyróżni trzy zgłoszenia zawierające ciekawe aranżacje płytek (miejsca wyróżnione).

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 01.04.2015 r. na stronie internetowej regiodom.pl. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej regiodom.pl, jeżeli dany Uczestnik zdobędzie jakąkolwiek nagrodę.

4. Nagrodami w Konkursie są:

– dla zwycięzcy Konkursu – Notebook HP 15-R006NX;

– dla wyróżnionych – biokominek GOLF wraz z biopaliwem (1 l) oraz ozdobą (1 kg)

5. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (rzeczowego lub pieniężnego). Wybór cech nagród, takich jak kolor, wyposażenie, szczegółowe dane techniczne należy do Organizatora, chyba że Organizator wyraźnie zwróci się z propozycją takiego wyboru do danego Uczestnika.

§ 5 ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród na adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego podany w zgłoszeniu, w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Nagrody zostaną laureatom przekazane osobiście w siedzibie organizatora lub przesłane pocztą na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu konkursowym.

3. Uczestnikom prowadzącym jedno gospodarstwo może zostać wydana wyłącznie jedna nagroda. W przypadku, jeżeli laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy prowadzący jedno gospodarstwo domowe, zostanie im przekazana nagroda o większej wartości rynkowej.

4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.; przy czym, jeżeli w związku z wartością nagrody po stronie lub nagrodzonego Uczestnika powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć nagrodzony Uczestnik przed wydaniem nagrody wpłacając odpowiednią kwotę na rachunek bankowy Organizatora podany odrębnie Uczestnikowi. Nagroda zostanie wydane dopiero po wpływie odpowiedniej kwoty na rachunek Organizatora. W przypadku braku wpłaty kwoty na rachunek Organizatora w terminie 14 dni od daty powiadomienia Uczestnika o przyznaniu mu nagrody, prawo do nagrody przepada.

5. W przypadku braku odbioru nagrody wręczanej osobiście w terminie 21 dni od daty poinformowania Uczestnika o przyznaniu nagrody lub w przypadku braku odbioru przesyłki pocztowej, w przypadku wysłania nagrody pocztą z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika, prawo do nagrody przepada, chyba że Uczestnik wykaże, że nie mógł odebrać nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić udział w Konkursie.

2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych i opublikowania wyników Konkursu.

3. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Polska Press Sp. z o.o. w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polska Press Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polska Press Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polska Press Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pytania lub uwagi dotyczące Konkursów należy kierować do Organizatora na adres mailowy: redakcja@regiodom.pl.

2. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.regiodom.pl.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Zmiany obowiązują od momentu powiadomienia uczestników o zmianie przez zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej podanej w ust. 2 z tym, że zmiany nie wpływają na nabyte już prawa.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Autor: redakcja.regiodom
0komentarzy