Podatek od nieruchomości w 2021 r. wzrośnie. Oto stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych

Opublikowano stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2021 r. Tak, jak spodziewało się wielu, będzie drożej niż do tej pory.
 • podatek od nieruchomości

  Minister Finansów ustalił stawki maksymalne, jednak to rady gmin zdecydują, ile faktycznie zapłacimy.

  123RF.com

W 2021 r. podatek od nieruchomości oraz inne podatki i opłaty lokalne mogą zostać podniesione. Jak podało Ministerstwo Finansów, maksymalne stawki podatków i opłat wzrosły o 3,9 proc. Nie znaczy to jednak, że wszyscy odczują podwyżki – wysokość opłat dla poszczególnych regionów ustalą dopiero rady gmin.

Podatek od nieruchomości 2021 – stawki maksymalne

Ustalone przez Ministra Finansów stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na rok 2021 opublikowano 30 lipca 2020 r. w Monitorze Polskim. Chodzi o: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłatę reklamową, opłatę uzdrowiskową, opłatę miejscową, opłatę targową oraz opłatę od posiadania psów.

Maksymalne stawki są zawsze ustalane w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku. Gdy towary i usługi drożeją, w górę idą również podatki i opłaty. Od stycznia do czerwca 2020 r. ceny wzrosły o 3,9 proc., a zatem to właśnie o tyle Minister Finansów podniósł górną granicę opłat oraz podatków.

Sprawdź: Czy podatek katastralny zastąpi podatek od nieruchomości? Jest informacja z Ministerstwa Finansów

Oto stawki maksymalne podatku od nieruchomości na 2021 rok w odniesieniu do budynków lub ich części:

 • podatek od budynków mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
 • podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

Poniżej przedstawiamy z kolei stawki maksymalne podatku od nieruchomości na 2021 rok w odniesieniu do gruntów:

 • podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
 • podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m kw. powierzchni,
 • podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m kw. powierzchni.

Przypomnijmy, że dokładną wysokość podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie danej gminy określają rady gminy na mocy uchwały. Stawki podane przez resort finansów wyznaczają tylko ich górną granicę – faktyczne kwoty do zapłacenia mogą być niższe.

Zobacz: Weszła w życie ważna nowelizacja prawa geodezyjnego

Autor: Przemysław Zańko
0komentarzy