Wpływ sąsiedztwa na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

Planując budowę domu lub zakup gruntu pod nią warto zwrócić uwagę, czy upatrzona działka jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli działka nie jest ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.

Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Z odpowiednim wnioskiem można wystąpić nawet, gdy nie ma się prawa do dysponowania danym terenem.

– Aby otrzymać pozytywną decyzję, najlepiej spełnić wszystkie wymienione warunki:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana,
 • teren ma dostęp do drogi publicznej,
 • istnieje lub jest projektowana sieć uzbrojenia terenu wystarczająca dla planowanej inwestycji,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne, decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. – informuje Iwona Białko-Oleksy z firmy Archeton Sp. z o.o.

W celu otrzymania decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek dostępny we właściwych wydziałach architektury, do którego należy dołączyć kopię mapy zasadniczej i ewidencyjnej wraz z wrysowanym planowanym zagospodarowaniem terenu. We wniosku trzeba określić charakterystyczne dane zabudowy, takie jak:

 • powierzchnia użytkowa,
 • powierzchnia oraz wysokość zabudowy,
 • kąt nachylenia dachu,
 • liczba kondygnacji,
 • zapotrzebowanie na wodę,
 • zapotrzebowanie na energię elektryczną,
 • planowany sposób odprowadzania ścieków.

– Wójt, burmistrz czy prezydent miasta powinni powiadomić właścicieli tych działek, których planowana inwestycja może dotyczyć. Są to zazwyczaj wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji. Właściciele działek sąsiednich będący stroną w postępowaniu o wydaniu decyzji, mogą przeglądać dokumentację i zgłaszać swoje uwagi. – dodaje Iwona Białko-Oleksy.

To, w jaki sposób zagospodarowane są tereny przylegające do naszej działki, w dużej mierze decyduje o jej zabudowie. Jeśli na danym obszarze znajduje się zabudowa jednorodzinna, to nie powinniśmy mieć problemu z uzyskaniem decyzji na podobną zabudowę

Autor: mk
Współpraca: www.archeton.pl
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

Twój post nie dostarczyła mi inny punkt widzenia na ten temat. Nie miałem pojęcia, że wszystko może działać w ten sposób, jak również. Dziękujemy za udostępnienie punktu widzenia.
Sandy3, 15.12.2011, 19:00