Pozwolenie na budowę i rozbiórkę domu - jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku

Coraz częściej spełniamy swoje marzenia o własnym domu. Zanim jednak postawimy jego mury, musimy uzyskać pozwolenie na budowę. W tym celu w odpowiednim urzędzie złożyć należy wniosek o pozwolenie na budowę oraz odpowiednie dokumenty. Podpowiadamy, co jest niezbędne.
 • Projekt budynku

  Pamiętajmy, żeby w razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawach dokumentacji i zaświadczeń kontaktować się z Wydziałem Architektury i Budownictwa w najbliższym Starostwie Powiatowym oraz z architektem. Na każdym etapie zbierania informacji jest to niezbędne.

  sxc.hu

Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego wydawane jest na wniosek inwestora. Formularze pozwoleń zazwyczaj dostępne są na stronach internetowych Starostw Powiatowych.

Dom jednorodzinny nie jest budowlą specjalistyczną, dlatego ilość dokumentów zawartych w Prawie budowlanym potrzebnych, by uzyskać pozwolenie na budowę, ulega dość znacznemu zawężeniu.

Polecamy również artykuł: Wybieramy działkę budowlaną. Co najpierw: projekt domu czy kupno działki 

We wniosku o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego uwzględniamy przede wszystkim:

 • Dane inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres). Jeśli w naszym imieniu działa pełnomocnik, należy podać jego dane (pełnomocnik musi posiadać pełnomocnictwo opłacone w urzędzie – koszt to 17 zł).
 • Nazwę i rodzaj inwestycji budowlanej, rodzaj obiektu a także adres inwestycji.

Do wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:

I) 4 egzemplarze projektu budowlanego do którego dołączamy:

 • oświadczenie architekta oraz wszystkich projektantów – konstruktora, elektryka, projektanta wodno – kanalizacyjnego i CO oraz projektanta sieci gazowej (jeśli jest projektowana taka sieć) o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z przepisami
 • zaświadczenie o przynależności architekta oraz wszystkich projektantów (wymienionych powyżej) do właściwej izby samorządu zawodowego
 • uprawnienia do projektowania w danej branży (architektoniczna, konstrukcyjna, elektryka, wodno – kanalizacyjna i CO oraz gaz – jeśli jest projektowana sieć gazowa)
 • opinie i pozwolenia. Zawsze wymagane są:
 1. zezwolenie zjazdu i włączenia do drogi publicznej (wydaje właściwy zarządca drogi)
 2. zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków,
 3. zapewnienie dostaw energii elektrycznej – Warunki Przyłącza lub Umowa Dostawy Energii Elektrycznej,
 4. warunki na przyłącze gazowe, jeśli jest projektowana sieć gazowa w budynku 

Dowiedz się więcej na temat map geodezyjnych: Mapy geodezyjne: co warto wiedzieć przed rozpoczęciem budowy 

II) Warunki Zabudowy lub Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Przed sporządzeniem projektu budowlanego wymaganego do uzyskania pozwolenia na budowę można wystąpić do właściwego urzędu gminy (burmistrza) o wydanie wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zostanie określone przeznaczenie terenu.

III) Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, jeśli jest budowa na gruntach rolnych (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym)

IV) Mapa co celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodetę

V) Badania gruntowe do stwierdzenia kategorii geotechnicznej posadowienia budynku

VI) Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Formularze pobiera się ze stron internetowych (tu uwzględniamy przede wszystkim numer księgi wieczystej lub akt notarialny zakupu działki)

Ważne! O wszystkich powyższych sprawach powinien poinformować inwestora architekt, z którym współpracuje, więc ważne, by wybrać go mądrze!

Cenne informacje: Zanim zamieszkasz na swoim. Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu 

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę domu należy dołączyć:

 1. zgodę właściciela obiektu – najczęściej wystarczy napisać zgodę odręcznie
 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego – tu potrzebna nam będzie mapa geodezyjna, którą zakupić można w Starostwie Powiatowym w Wydziale Geodezji lub jeśli kupimy działkę z domem do rozbiórki, wtedy mapkę, szkic otrzymać powinniśmy od byłego właściciela
 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych – taki opis często sporządzamy sami gdy budynek stoi na środku działki i nie ma połączenia z innym budynkiem. Jeśli jednak budynek do rozbiórki ma np. wspólną ścianę z innym budynkiem będą potrzebne dodatkowe badania. W opisie należy uwzględnić przede wszystkim sposób rozbiórki oraz kolejność wykonywania prac, które nie spowodują uszkodzenia budynku na działce sąsiedniej
 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia – taki opis również można wykonać samemu. Należy w nim zaznaczyć jak teren został ogrodzony oraz jak zabezpieczony został teren rozbiórki
 5. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu – który wykonać może tylko projektant. Projekt taki zawiera między innymi:
 • etapy rozbiórki,
 • dane o terenie wokół obiektu,
 • ocenę stanu technicznego obiektu,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa.
Autor: Agata Kaźmierczak
Współpraca: Podczas pisania tekstu korzystałam z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB)
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

Warto pamiętać o dobrym architekcie wnętrz, by na etapie budowy zaplanować instalacje elektryczne, telewizyjne, telefoniczne, alarmowe, klimatyzację.
Polecam: 1Architekt.pl
1Architekt.pl Maciej Roszkowski, 19.06.2013, 12:58