Podatek od sprzedaży mieszkania

Jak rozliczyć się z fiskusem ze sprzedaży mieszkania radzą ekspertki z urzędu skarbowego.
  • pieniądze

    Piotr Jędzura

- W 2010 roku sprzedałam nieruchomość, w której byłam zameldowana i którą dostałam w spadku w roku 2008 (w dziale spadku - w 2009 r.). Ile mam czasu na złożenie oświadczenia o zameldowaniu, aby być zwolnioną z podatku od sprzedaży nieruchomości?
- Termin złożenia oświadczenia o prawie do zastosowania tzw. ulgi meldunkowej upływa 2 maja br. Składając oświadczenie podatnik informuje organ podatkowy, że był zameldowany w lokalu lub budynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy na pobyt stały przed datą zbycia. Oświadczenie ma zastosowanie do przychodu ze sprzedaży wyłącznie części nieruchomości nabytej w roku 2008. Dochód ze sprzedaży udziału nabytego w roku 2009 opodatkowany jest na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2009 r., w których nie ma zastosowania ulga meldunkowa.

- Czy remont własnego mieszkania - w sytuacji uzyskania przychodu ze sprzedaży w 2010 roku nieruchomości nabytej rok wcześniej - będzie zwalniał od podatku ze sprzedaży? Jakie trzeba mieć dokumenty, aby potwierdzić przeprowadzenie remontu?
- Wydatki poniesione na remont własnej nieruchomości mieszkalnej pomniejszą dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym. Pod warunkiem poniesienia wydatków w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż mieszkania. Aby udowodnić fakt poniesienia wydatków, podatnik powinien dysponować dokumentami, z których wynikać będą dane osoby ponoszącej wydatek, jego rodzaj, wysokość oraz data poniesienia. Takim dokumentem jest np. faktura VAT, rachunek, jak również umowa o wykonanie czynności związanych z wykonywanym remontem zawarta z osobą fizyczną.

- W wyniku sporów pomiędzy spadkobiercami sąd w 2008 roku wydał postanowienie o przesądzeniu całej nieruchomości na rzecz innego spadkobiercy, z obowiązkiem spłacenia mnie. Czy muszę zapłacić podatek dochodowy w związku z otrzymaniem spłaty za udział w nieruchomości?
- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje obowiązku opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży w sytuacji sprzedaży nieruchomości po upływie pięciu lat od daty jej nabycia. Jeśli podatnik nabył nieruchomość w latach 90., to przychód otrzymany z tytułu spłaty udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

- Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2008 roku korzysta ze zwolnienia w zryczałtowanym podatku dochodowym?
- W przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku w 2008 roku zastosowanie może mieć zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. „ulga meldunkowa".
Może Pani skorzystać z tego zwolnienia pod warunkiem, że:

  • w zbywanym budynku mieszkalnym była zameldowana na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia
  • i w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, złoży Pani stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia.

Zwolnienie dotyczy tylko dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego. Dochód uzyskany ze sprzedaży gruntu podlega opodatkowaniu 19 proc. podatkiem dochodowym. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku takiemu opodatkowaniu podlega również dochód uzyskany ze sprzedaży budynku mieszkalnego.

- W 2010 roku sprzedałam nieruchomość, którą dostałam w spadku rok wcześniej. Teraz planuję remont mieszkania. Chcę wyliczyć podatek do zapłaty, ale nie jestem pewna jakie wydatki remontowe poniosę. W związku z tym w jaki sposób ustalić wysokość podatku? Co, gdy remont okaże się tańszy?
- Aby rozliczyć przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, musi Pani złożyć zeznanie podatkowe PIT-39 i zapłacić podatek w wysokości 19 proc. uzyskanego dochodu - w terminie do 2 maja 2011 r.
Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych a kosztami uzyskania przychodu, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Musi więc Pani ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów. Mogą być nimi udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady na nieruchomość poczynione w czasie jej posiadania, zwiększające wartość nieruchomości.
Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, nabytych w drodze spadku, uważa się:

  • udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania
  • oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Następnie należy obliczyć kwotę dochodu zwolnionego stosując poniższy wzór:
dochód (przychód ze zbycia - koszty uzyskania przychodu) x kwota faktycznie wydatkowana w czasie dwóch lat na cele mieszkaniowe określone w przepisach : przychód ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.

Aby ustalić kwotę dochodu zwolnionego, powinna Pani zaplanować wysokość wydatków na cele mieszkaniowe. Im wyższy przychód ze sprzedaży zostanie wydatkowany, tym wyższy dochód będzie podlegał zwolnieniu. Jeśli w okresie dwóch lat od końca roku, w którym dokonała Pani zbycia, tj. od końca 2010 r. nie poniesie Pani zaplanowanych wydatków na określone w przepisach cele mieszkaniowe, które uwzględniła Pani przy wyliczeniu dochodu zwolnionego - będzie trzeba złożyć korektę zeznania PIT-39 i wykazać dochód do opodatkowania oraz zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Autor: redakcja GL
Współpraca: (oprac. kb)
2komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (2)

A jak kupowałem mieszkanie zaplaciłem podatek od .. wzbogacenia... POLSKA TO ISTOTNIE KURIOZUM.Czas wiać pomału z tego kraju.
K@zimierz, 08.04.2011, 06:57

Polecamy