Dodaj komentarz

Straż Miejska może dokonać kontroli dotyczącej spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych. Strażnicy Miejscy na podstawie upoważnienia prezydenta Miasta w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001r. uprawnieni są do:
1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli,
2.przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego
4. żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Art. 225.
§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska
lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie
czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
KIER, 15.10.2015, 08:10
Dodaj komentarz