sprzedam

  • sprzedam
  • mam do wynajęcia
  • inne
 

Inny, 10 pokoi, 731,25m2, 2-piętrowy

Toruń, kujawsko-pomorskie, ul.

Dodano: 13-05-2020, Zaktualizowano: 26-05-2020

Źródło: biuro nieruchomości, Rynek: wtórny, Powierzchnia: 731,25m2

Cena: 2 500 000 PLN

Cena za m2: 3 419 PLN

Ogłoszenie pochodzi z

Nieruchomość z przeznaczeniem handlowo-usługowym oraz biurowym, położona w pobliżu słynnej Toruńskiej Starówki. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wynoszącego- udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 214 oraz w prawie własności budynku (hala sportowa wraz z wydzieloną powierzchnią biurową) o powierzchni 731,25 m2 (powierzchnia zabudowy: 578,97m2 ), położonego w Toruniu przy ul. Międzymurze 2-4, województwo kujawsko-pomorskie Właściciel: Skarb Państwa Współużytkownik wieczysty działki gruntu i właściciel budynku w udziale wynoszącym-: Energa Centrum Usług Wspólnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr T-. Dział III i IV Księgi Wieczystej wolny od wpisów. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja Prezydenta Miasta Torunia WSA-.JW z dnia 08-04-2011r. odnośnie oddania budynku ul. Międzymurze 2-4 (pomieszczenia Klubu Sportowo- Turystycznego „Energetyk) w używanie Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 805/2018 z dnia 25 stycznia 2018r., działka nr 214 położona jest w obszarze usług wielofunkcyjnych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - dojazd od ulicy Międzymurze. Cena wywoławcza wynosi --zł netto Wadium -250.000,00zł Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. złożenie pisemnej oferty w języku polskim zawierającej: • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta, • datę sporządzenia oferty, • oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej i sposób jej zapłaty, • podpis oferenta. 2. załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz stanem rzeczywistym, technicznym i formalno-prawnym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Przetargu, 3. załączenie - w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami - dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania uczestnika Przetargu w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami - aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, ewentualnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze, 4. załączenie do oferty aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5. załączenie do oferty aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ewentualnie zaświadczenie o nie figurowaniu w Centralnym Rejestrze Płatników ZUS. 6. wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku PEKAO SA o numerze--85 przed upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty. Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres: ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Toruniu ul. Międzymurze 2-4- do rąk własnych Krystiana Grzybowskiego”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku do godz.1500. Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. do dnia 31 sierpnia 2020r. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, odwołania bądź zmiany Regulaminu przetargu, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronach internetowych: https://energa-cuw.pl/ https://bip.energa.pl/nieruchomosci Dodatkowych informacji udziela Krystian Grzybowski, tel. kom. -, krystian.grzybowski@energa.pl

Szczegóły oferty
Dom

Powierzchnia: 731,25 m2

Liczba pokoi: 10

Liczba pięter: 2-piętrowy

Typ budynku: inny

Materiał: cegła

Rok budowy: 1900

Podpiwniczenie: całościowe

Poddasze: brak

Ogrzewanie: CO gazowe, CO elektryczne

Liczba linii telefonicznych: brak

Dach: papa

Okna: plastikowe

Działka

Powierzchnia: 630 m2

Kształt: prostokąt

Media i kanalizacja

Media: prąd, gaz

Kanalizacja: miejska

Dodatkowe zalety

internet

Okolica

bank/bankomat, przychodnia/szpital, PKS, autobus, tramwaj, centrum handlowe, przedszkole, plac zabaw, szkoła podstawowa

Cena: 2 500 000 PLN

Cena za m2: 3 419 PLN

Ogłoszenie pochodzi z