Wzór umowy pożyczki

Pobierz dokument

UMOWA POŻYCZKI

 

Zawarta w dniu ............................................. w .................................................

pomiędzy

Panem/-ią .................................. zamieszkałym/-ą w ..................... przy ul. ........................., legitymującym/-ą się dowodem osobistym/paszportem nr ....................

wystawionym przez .................., zwanym w treści umowy POŻYCZKODAWCĄ,

a

Panem/-ią ...................... zamieszkałym/-ą w .............................. przy ul. …........................... legitymującym/-ą się dowodem osobistym/paszportem nr

...................... wystawionym przez ......................., zwanym w treści umowy POŻYCZKOBIORCĄ.

 

§1

 

Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie wynoszącej .................................... zł (słownie ...................................... zł.).

 

§2

 

Wraz z podpisaniem umowy POŻYCZKODAWCA przekazuje POŻYCZKOBIORCY wymienioną sumę pieniężną, którą POŻYCZKOBIORCA kwituje przez

podpisanie umowy.

 

§3

 

POŻYCZKOBIORCA zobowiązuje się do zwrotu do rąk POŻYCZKODAWCY pełnej kwoty pożyczki jednorazowo w terminie do dnia ..............................

 

§4

 

Łącznie ze spłatą pożyczonej kwoty POŻYCZKOBIORCA zapłaci odsetki ustawowe za okres od dnia podpisania umowy do dnia zwrotu pożyczki,

określonego w §3.

 

§5

 

Jeśli POŻYCZKOBIORCA nie zwróci pożyczki w ustalonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ..................... % pożyczonej

sumy.

 

§6

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

§7

 

POŻYCZKOBIORCA rejestruje niniejszą umowę w urzędzie skarbowym i uiszcza podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

§8

 

Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

 

§9

 

Umowa została sporządzona w .... egzemplarzach, po ... dla każdej strony.

 

 

 

 

POŻYCZKOBIORCA                                                            POŻYCZKODAWCA