Wzór umowy o dzieło (remont)

Pobierz dokument

WZÓR UMOWY O DZIEŁO (REMONT)

 

 

W dniu .............. w ...................... pomiędzy ........................... zamieszkałym w ......................, ul. ........................, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

........................... z siedzibą w ...................., ul. ..........................., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez .................................. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na ..........................

§ 2

 1. Wykonawcy zostaną wydane następujące materiały niezbędne do wykonania dzieła: ..................................
 2. Wymienione materiały zostaną wydane do dnia ..............................
 3. Wykonawca po zakończeniu dzieła zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia dzieła, najpóźniej w dniu przyjęcia dzieła przez Zamawiającego.

§ 3

 1. Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia ............, natomiast ukończenie dzieła nastąpi dnia ............
 2. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.

§ 5

 1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dzieło w wysokości .................. zł, słownie ..................................................... złotych.
 2. W dniu podpisania umowy Zamawiający wpłaca Wykonawcy zadatek w wysokości .................. zł, słownie ..................................................... złotych, a Wykonawca kwituje odbiór wymienionej kwoty.
 3. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w dniu odbioru dzieła i rozliczenia się z powierzonych materiałów.
 4. W przypadku stwierdzenia w dniu odbioru dzieła widocznych usterek, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania się z zapłatą ............ % kwoty wymienionej w § 5 pkt. 1 do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę.

§ 6

 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane dzieło na okres ..................
 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na koszt własny w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o ich ujawnieniu.

§ 7

 1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości .................. % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.
 2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła, Zamawiający może:
  • wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania dzieła z zachowaniem prawa do kary umownej,
  • odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres ..........................., oraz żądać kary umownej.

§ 8

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

Zamawiający                                                                        Wykonawca