Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego

Pobierz dokument

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Zawarta w dniu .............................. w ..............................

 

pomiędzy:  ................................................, zamieszkałym w ........................... przy ul. ......................................., legitymującym się dowodem osobistym nr ..............................., PESEL ..........................., NIP .................................... zwanym dalej Wynajmującym

 

a

 

................................................, zamieszkałym(ą) w ........................... przy ul. ......................................., legitymującym(ą)  się dowodem osobistym nr ..............................., PESEL ..........................., NIP.................................... zwaną dalej Najemcą, o treści następującej:

§ 1

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ..............o powierzchni użytkowej ............. (.....................................................) m2, położonego w .........................................przy ul................................
 2. Wykaz wyposażenia lokalu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

 1. Wynajmujący z dniem................................ oddaje Najemcy w najem lokal określony w § 1 ust. 1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na cele mieszkalne.
 2. Wynajmujący przekaże Najemcy klucze do lokalu - jeden komplet - w dniu oddania lokalu w najem.

§ 3.

 1. Umowa zostaje zawarta bezterminowo.
 2. Nie później niż na miesiąc naprzód, Wynajmujący może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli Najemca:

a. pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

b. jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

c. wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela.

§ 4.

 1. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości .......................... (.............................................) złotych miesięcznie. Po pięciu miesiącach czynsz wyniesie .................................... zł miesięcznie.
 2. Zapłata następować będzie z góry w terminie do ...... dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy do rąk własnych Wynajmującego.
 3. Pierwsza wpłata zostanie dokonana w dniu podpisania umowy.
 4. Strony ustalają kaucję w wysokości jednego miesięcznego czynszu najmu, czyli.............................................. zł.
 5. Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia lokalu ponad normalne zużycie w trakcie używania oraz zabezpieczenia wszelkich należności finansowych.
 6. Kaucja zostanie wpłacona do rąk Wynajmującego w dniu podpisania umowy najmu.
 7. Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po rozliczeniu należności oraz przyjęciu lokalu przez Wynajmującego po wygaśnięciu umowy najmu.
 8. Najemca pokrywa koszty eksploatacji lokalu obejmujące:
  • opłaty za energię elektryczną płatne według wskazań liczników,
  • opłaty za wodę według wskazań liczników,
 9. Należności wymienione w art. 4 pkt 8 Najemca będzie płacić Wynajmującemu na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez dostawców, w terminie do pięciu dni roboczych od daty doręczenia przez Wynajmującego Najemcy faktur lub rachunków.
 10. W przypadku zwłoki w płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych Najemca jest obowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości oraz odsetek stosowanych przez dostawców mediów.

§ 5.

 1. Najemcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia lokalu.
 2. Najemcy nie wolno oddawać lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania.
 3. Ewentualne planowane przez najemcę adaptacje lub przebudowa pomieszczeń muszą być za każdym razem uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody.
 4. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za pisemną zgodą Wynajmującego.

§ 6.

 1. Remonty o charakterze generalnym obciążają Wynajmującego.
 2. Najemca jest obowiązany do dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.
 3. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Wynajmującego.
 4. Najemca zobowiązany jest udostępnić Wynajmującemu lokal do wglądu.

§ 7.

 1. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.
 2. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i zniszczenia w lokalu powstałe na skutek naturalnego zużycia.

§ 8.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone ruchomościom Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania i innych zdarzeń losowych.

 § 9.

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów.

§ 10.

 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 § 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

NAJEMCA                                                                                         WYNAJMUJĄCY