Wzór umowy dzierżawy gruntów rolnych

Pobierz dokument

UMOWA DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

 

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   w   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej „Wydzierżawiającym”

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwanym dalej „Dzierżawcą”

§ 1.

Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości rolnej położonej w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr . . . . . . . o powierzchni  . . . . . . m2  (słownie: …………..….), zapisanej w księdze wieczystej KW . . . . . . . . .  , prowadzonej przez Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . . . – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2.

 1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy całą wymienioną w § 1 nieruchomość do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.
 2. Dzierżawca powinien wykonywać dzierżawę zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki.

§ 3.

 1. Umowa zostaje zawarta na okres . . . . . . lat.
 2. Dzierżawcy przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni dzień roku, w którym doręczył wydzierżawiającemu wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawo dzierżawcy do rozwiązania umowy jest wyłączone przez pierwszych  . . . . .  lat obowiązywania umowy.

§ 4.

 1. Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawnego w wysokości  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
 2. Czynsz, o którym mowa w ust.1 obejmuje podatek od towarów i usług.
 3. Zapłata czynszu dokonana będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . .

§ 5.

Wydanie nieruchomości Dzierżawcy nastąpiło w dniu dzisiejszym w stanie przydatnym do umówionego użytku, co Dzierżawca niniejszym potwierdza.

§ 6.

Dzierżawca uprawniony jest do zabudowania nieruchomości, o której mowa w § 1 ust.1, budynkiem przeznaczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7.

Dzierżawcy nie wolno oddawać nieruchomości w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania bez zgody Wydzierżawiającego.

§ 8.

 1. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić nieruchomość Wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym.
 2. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na zabudowę i urządzenie nieruchomości.
 3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust.1, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, w wysokości . . . . . . % stawki czynszu dzierżawy, określonej w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z nieruchomości.
 4. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.3, stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust.3.

§ 9.

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Dzierżawca.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Pożytki przysługujące z płatności obszarowych przysługujące po integracji z Unią Europejską pobierać będzie Dzierżawca.

§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

WYDZIERŻAWIAJĄCY                                                                                 DZIERŻAWCA