Wzór aktu notarialnego

Pobierz dokument

AKT NOTARIALNY

 

Dnia ............................................................ przed .....................................................................................

w ............................................................................ notariuszem w .............................................................  w kancelarii prawnej przy ulicy ........................................................................................ stawili się.

 1. ............................................................................ używając ....... imienia ..................................... syn (córka), żonaty (kawaler) zam. w ............................................................, ul. ............................................., dowód osobisty serii .............................. numer ....................................., PESEL ........................................, NIP ........................................ zwany -(a) Sprzedającym,
 2. ............................................................................ używając ....... imienia ..................................... syn (córka), żonaty (kawaler) zam. w ............................................................, ul. ............................................., dowód osobisty serii .............................. numer ....................................., PESEL ........................................, NIP ........................................ zwany -(a) Kupującym.

Tożsamość stawiających notariusz stwierdziła na podstawie okazanych dokumentów tożsamości powołanych przy nazwiskach, zaś dane niewynikające z tych dokumentów zostały podane zgodnie z oświadczeniami stawiających.

 

UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI

 

§ 1

 

 1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości lokalowej - mieszkania położonego w .................................................................................. przy ul...................................................., o powierzchni............................................................... , dla którego Sąd Rejonowy w........................................................... prowadzi księgę wieczystą nr...................................................., (Lokal).

 2. Sprzedający oświadcza, że określona w § 1 ust. 1 nieruchomość jest w dobrym stanie, i że nieruchomość pozbawiona jest wad fizycznych.

 

§ 2

 

Sprzedający oświadcza, że:

 • prawa do lokalu stanowią jego majątek osobisty gdyż, nabył je przed zawarciem związku małżeńskiego, a umów majątkowych małżeńskich rozszerzających wspólność ustawową z żoną nie zawierał;

 • wszelkie opłaty związane z eksploatacją Lokalu zostały uiszczone i z tego tytułu nie istnieją żadne zaległości;
 • nie toczy się żadne postępowanie mogące mieć wpływ na skutki wynikające z zawarcia niniejszej umowy;

 • z tytułu sprzedaży Lokalu nie będzie opodatkowany podatkiem VAT,
 • prawo do Lokalu nie jest przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu oraz umów, z których wynikałoby zobowiązanie do zbycia na rzecz osób innych niż druga strona niniejszej czynności, nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi.

Kupujący oświadcza, że:

 • nieruchomość widział, i że nie wnosi zastrzeżeń co do jej stanu technicznego, wyglądu i lokalizacji,

 • zna treść dokumentów będących podstawą zawarcia niniejszej umowy

 • posiada środki na zakup prawa do Lokalu.

Przy umowie okazane zostały:

a) akt notarialny własności Lokalu,

b) wypis z księgi wieczystej Lokalu,

c) zaświadczenie wydane w dniu ............................................. z upoważnienia ...................................................................... przez Głównego Specjalistę w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich z którego wynika, że w Lokalu nikt nie jest zameldowany,

d) zaświadczenie, wydane przez Wspólnotę Mieszkaniową w dniu.........................................., z którego wynika, że Sprzedający nie zalega z tytułu opłat eksploatacyjnych i sądowych.

 

§ 3

 

 1. .........................................................sprzedaje opisane w § 1 tego aktu prawo własności Lokalu za cenę............................................, a Kupujący zobowiązuje się powyższą nieruchomość za podaną powyżej cenę kupić.

 2. Strony oświadczają, że powyższa cena odpowiada rynkowej wartości prawa do Lokalu.

 

§ 4

Strony zgodnie ustalają następujący sposób zapłaty łącznej ceny:

a) część ceny, tj..............................................................tytułem zadatku - została przez Kupującego już zapłacona, co Sprzedający niniejszym potwierdza i kwituje odbiór tej części ceny.

b) reszta ceny, tj...............................................................zostanie przez Kupującego zapłacona do dnia ......................................................................., przelewem na poniżej podane konto Sprzedającego, tj:

....................................................................................................................ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu resztę ceny określoną w punkcie b tego paragrafu w podanym terminie i co do powyższego zobowiązania poddają się wobec........................................................................................... egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

§ 5

 

 1. Strony oświadczają, że wydanie Lokalu Kupującemu nastąpi po zapłaceniu przez Kupującego całej ceny, nie później niż w terminie do dnia.................................................................................... 

  Sprzedający zobowiązuje się wydać Lokal do posiadania i zarządzania w podanym wyżej terminie i co do powyższego poddaje się egzekucji względem Kupującego w trybie art.777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Sprzedający zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z korzystaniem z Lokalu za okres do dnia ich wydania Kupującemu

 

Strony ustalają, że wszelkie nadpłaty z tytułu rozliczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową za okres przed wydaniem Lokalu Kupującemu przypadną Sprzedającemu, a Kupujący wyraża niniejszym zgodę na przekazanie tej nadpłaty przez Wspólnotę Mieszkaniową bezpośrednio na rachunek Sprzedającego.

§ 6

 

 1. Sprzedający i Kupujący oświadczają, że zawarcie niniejszej umowy stanowi wykonanie wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia........................................................................................ oraz że z tytułu zawarcia tej umowy nie zachowują względem siebie żadnych roszczeń,

 

 

 

----------------------------------------------------------------

 

Kupujący:

 • oświadcza, że udzielony mu został kredyt mieszkaniowy na kwotę ……........................................................... (kwota, oprocentowanie kredytu),

 • ustanawia na rzecz banku hipotekę,

 • wnosi do Sądu Rejonowego do Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpis do hipoteki oraz wpis prawa własności Lokalu

 

 

Na koniec aktu jest wyliczenie kosztów które standardowo ponosi Kupujący.

 

 

--------------------------------------------------------------